De groesjte ziëver van BARGAMEZZ & FIESTA ALOSTA

De groesjte ziëver van BARGAMEZZ & FIESTA ALOSTA
Bargamezz en Fiesta Alosta
2015
Volume 7
15 nummers

1
Giën Lieken
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
2
On De Zwerte Maan
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Droi Daugen
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Vèltje Braaf
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Gelèk As Da Konoin (Lesley-Ann)
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Voil Soert
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
7
‘t Es Ambiaans
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
8
Weir Gon Blijven Hangen
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
9
Alliën In Oilsjt
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
10
Zot Zèn Doet Da Na Giën Zjiër (ft. Gary)
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
11
Miër, Miër, Miër
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
12
Frit Mè Saas & Currywest’n
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
13
Hasj, Marihuana, Frisco
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
14
Echten Ajoin
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -
15
’t Es Weir Van Da
Bargamezz en Fiesta Alosta
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Tsjingeling BIS

Porteplum

2015

10

Show Prinsj Joeri 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

Volume 6

Muzikoilsjt

2015

6

Show Younes Vér 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

Tsjingeling

Porteplum

2015

10

Den Toid Vliegt (as ge a ameseirt)

Salongcarnavalisten

2015

12

3522

Liekes

228

CD's

670

Teksten

73

daugen tot carnaval!