In 2020 Giejn Peird Mor Weir Torren Op ‘T Ros Kamieleos Zenne Steirt

In 2020 Giejn Peird Mor Weir Torren Op ‘T Ros Kamieleos Zenne Steirt
Salongcarnavalisten
2021
Volume 18
40 nummers

Messching oeik intressant!

Carnavalploot 2021

Johnny en Bart Marcoen

2021

3

Weir Zen Der Geeren Boi

Beschomt

2021

6

Weir Steken Em Derin (In De Bis) – Den Blikken J

Ewa Bekost

2021

5

E weirk va langen osem

De Zjieverleppen

2021

4

In 2020 Giejn Peird Mor Weir Torren Op ‘T Ro

Salongcarnavalisten

2021

18

3522

Liekes

228

CD's

670

Teksten

73

daugen tot carnaval!