Massi vér 2019

Massi vér 2019
Prinsenverkiezing
2019
Volume 1
7 nummers

1
Teis Voeltj Betoeiverd Oon
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Den Dozje
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Nen Oilsjteneer Eit Peiper Oon Zé Gat
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
4
’t Stad Dauvert Op Zén Vesten
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Ho Dio Di Jee
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Howdoejoedoe
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -
7
Komoon, Let’s Go
Massi vér 2019
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

ONLAAJN

Ewa Bekost

2019

3

Massi vér 2019

Prinsenverkiezing

2019

1

Gebeiten Va Carnaval

De Zjieverleppen

2019

3

Enrico Le Clair

Muzikoilsjt

2019

10

Geleizen en Afgekeird

Salongcarnavalisten

2019

16

‘k Drink Zu Geren SAFIR

Beschomt

2019

4

3871

Liekes

246

CD's

669

Teksten

-31

daugen tot carnaval!