Vèr Bè De Kaffe

Vèr Bè De Kaffe
Liekes Ver Op Kaffei
2015
Volume 6
19 nummers

1
’t Zèn Artiesten
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
10
Oilsjt
Gary & Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
11
Zedde Geir Der Gerat Af
Mariska
Tekst:
Origineel nummer: -
12
Dikke Vraan
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
13
Vrièt Hièjt En Gerièjt
Gary & Ida
Tekst:
Origineel nummer: -
14
Oevermeir’n
Den Bremt, Gary & Jurgen
Tekst:
Origineel nummer: -
15
Eer Bisjten
Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
16
Tsjoep Verzergt A Ooitvoort
Den Bremt & Tsjoepeneizen
Tekst:
Origineel nummer: -
17
Vér Oilsjt Carnaval
Zjos & Steven
Tekst:
Origineel nummer: -
18
Oh Carolineken
Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
19
Goi Komt Te Kèrt
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
2
De Mooiler
Den Bremt & Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Mè Carnaval Stoje Noeit Vèr Lul
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
4
As’Ek Ooitgoon
Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Zejje’er Geried Vèr
OLG Vriet Gebrikoleerd
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Vooile Leigeneer
Den Bremt & Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
7
’t Langste Verosjelken
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
8
Door Kéje Nor Schooifelen
Den Bremt & Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
9
As Oilsjteneer
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Volume 6

Muzikoilsjt

2015

6

Tsjingeling BIS

Porteplum

2015

10

Show Prinsj Joeri 2015

Prinsenverkiezing

2015

1

Tsjingeling

Porteplum

2015

10

Den Toid Vliegt (as ge a ameseirt)

Salongcarnavalisten

2015

12

Den Oilsjtersen Bon-Marchei

Prinsencaemere

2015

24

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-120

daugen tot carnaval!